Pro-tot oy:n vastuullisuus

Olemme sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan kaikilla toimialueillamme. Tavoitteenamme on edistää kestävää kehitystä ja vastata nykyajan haasteisiin innovatiivisin ja eettisin toimin. Tämän myötä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat integroituneet tiiviisti liiketoimintaamme.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Pro-Tot Oy:ssä

3. Terveyttä ja hyvinvointia

Asetamme henkilöstömme turvallisuuden ja hyvinvoinnin kaiken toiminnan keskiöön. Tavoitteenamme on luoda työympäristö, jossa jokainen voi tuntea olonsa sekä henkisesti että fyysisesti turvalliseksi ja huolehdituksi. Tämän saavuttamiseksi olemme ottaneet käyttöön konkreettisia toimintatapoja ja mittareita, jotka ohjaavat päivittäistä työtämme kohti entistä turvallisempaa työpaikkaa.

 

 • TRIF-mittari ja työturvallisuuden seuranta: Käyttöömme otettu TRIF-mittari (Total Recordable Incident Frequency) on keskeinen työkalumme työturvallisuuden seurannassa ja kehittämisessä. Mittarin avulla analysoimme tapaturmataajuutta ja teemme toimenpiteitä niiden ehkäisemiseksi. Ylpeänä voimme todeta, että vuonna 2023 saavutimme 0 sairaspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa.
 • ISO 45001 -työturvallisuusstandardi: Implementoimme ISO 45001 -työturvallisuus- ja työterveysjohtamisjärjestelmän, mikä tukee organisaatiomme systemaattista lähestymistapaa riskienhallintaan. Tämä kansainvälisesti tunnustettu standardi auttaa meitä varmistamaan, että työympäristömme on turvallinen ja että työntekijöidemme terveydestä huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Turvallisuuden edistäminen palveluissamme: Emme keskity ainoastaan omaan työympäristöömme, vaan pyrimme edistämään turvallisuutta myös tarjoamillamme palveluilla. Esimerkiksi laiteturvallistaminen on yksi tapa, jolla voimme auttaa asiakkaitamme parantamaan heidän laitostensa turvallisuutta ja hyvinvointia.

4. Hyvä koulutus

Olemme sitoutuneet vahvistamaan työntekijöidemme teknistä osaamista, tarjoamalla monipuolisia koulutusmahdollisuuksia. Yhteistyömme eri oppilaitosten kanssa tukee sekä opiskelijoiden, että työssä olevien kehittymistä alamme asiantuntijoiksi.

 

Osaamisen kehittäminen ja Urapolut Pro-Tot Oy:ssä
  • Monipuoliset väylät työelämään: Emme aseta rajoja tulevaisuuden talenttien rekrytoinnille. CV ei määrittele sinua Pro-Totilla; arvostamme asennetta ja halua oppia. Nuorille ja alanvaihtajille tarjoamme mahdollisuuden kasvaa ammattilaiseksi meidän opettavassa ja kannustavassa kulttuurissamme. Keskustelemme aktiivisesti oppilaitosten kanssa ja käymme kouluissa puhumassa, jotta voimme yhdessä muokata koulutussisältöjä vastaamaan työelämän todellisia tarpeita.
  • Sisäiset ja ulkoiset koulutukset:Kehitämme henkilöstömme osaamista järjestämällä säännöllisesti sekä sisäisiä, että ulkoisia koulutuksia, jotka perustuvat keräämäämme koulutustarvedataan. Osastokohtaiset ja henkilöryhmäkohtaiset koulutukset ovat osa jatkuvaa kehitystämme, ja niitä järjestetään 5-10 kertaa vuodessa. Ulkoiset koulutukset hankimme luotettavilta kumppaneiltamme, kuten XAMK, EDUtech, Esedu, ja Innotiimi, vastaamaan tiimiemme erityistarpeita.
  • Vahva yhteistyö oppilaitosten kanssa:Yhteistyömme eri oppilaitosten kanssa on Pro-Totin osaamisen kehittämisen kulmakivi. Olemme aktiivisesti mukana opetussuunnitelmatyössä, tarjoamme oppisopimuspaikkoja, työharjoittelumahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen. Pyrimme olemaan sillanrakentaja oppilaitosten ja työelämän välillä, tavoitteenamme on varmistaa, että ammatillinen koulutus vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden työelämän vaatimuksia.

7. EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA

Pyrimme aktiivisesti edistämään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta kaikessa toiminnassamme. Tämä näkyy erityisesti sitoutumisenamme edullisen ja puhtaan energian käyttöön, sekä pyrkimyksenämme vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia. Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö ovat keskeisiä tekijöitä tavoitteissamme.

 

Uusiutuvan energian integrointi toimintaamme:
 • Valaistus ja lämmitys: Olemme ottaneet käyttöön vihreitä energiaratkaisuja toimitiloissamme, mukaan lukien energiatehokkaan LED-valaistuksen ja uusiutuvilla energialähteillä toimivat lämmitysjärjestelmät. Tämä ei ainoastaan vähennä energiankulutustamme, vaan pienentää myös hiilijalanjälkeämme.
 • Liikkumisratkaisut: Panostamme uusiutuvan energian ja hybridiautojen käyttöön, tukien ympäristöystävällistä liikkumista työmailla. Kannustamme työntekijöitämme hyödyntämään kimppakyytejä vähentääksemme yksityisautoilun tarvetta ja tarjoamme polkupyöräedun työmatkapyöräilyyn. Yhtiössämme ei lentomatkusteta, mikä tukee kestävää liikkumista.

9. Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit

Keskitymme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen teollisuudessa, käyttämällä innovatiivisia ja tehokkaita ratkaisuja. Kestävyys meidän määritelmässämme tarkoittaa jatkuvaa uudistamista, prosessien tehostamista ja resurssien optimaalista käyttöä. Olemme siirtyneet paperittomaan toimistoon, mikä on osa laajempaa sitoutumistamme ympäristöystävällisiin toimintatapoihin. Lisäksi kierrätyksen tehostaminen kaikissa toiminnoissamme, tukee tavoitettamme vähentää päästöjä ja parantaa teollisen toimintamme tehokkuutta.

Kierrätys tuotannossa ja toimipisteissä: Pyrimme aktiivisesti vähentämään jätemääriä ja hyödyntämään kierrätettäviä materiaaleja sekä tuotannossamme, että toimistotiloissamme. Tämä sisältää sekä raaka-aineiden, että tarvikkeiden harkitun käytön, jätteiden lajittelun ja kierrättämisen sekä kierrätysmateriaalien suosimisen hankinnoissamme. Lisäksi kehitämme jatkuvasti uusia tapoja parantaa materiaalitehokkuutta ja edistää kiertotaloutta liiketoiminnassamme.

ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien hyödyntäminen: Olemme ottaneet käyttöön ISO 9001 -laatujärjestelmän ja implementoimme ISO 14001 -ympäristöhallintajärjestelmän, jotka ovat jatkuvan parantamisen ja ympäristövastuun peruspilareita liiketoiminnassamme. ISO 9001 -standardi auttaa meitä keskittymään asiakastyytyväisyyteen ja prosessien tehostamiseen, kun taas ISO 14001 varmistaa, että hallitsemme ympäristövaikutuksemme tehokkaasti.

Kestävän kehityksen integrointi liiketoimintaan: Kestävyys ei ole meille erillinen projekti, vaan se on integroitu osaksi kaikkea toimintaamme. Pyrimme jatkuvaan parantamiseen ja innovointiin, jotta voimme tarjota asiakkaillemme ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Tämä sitoutuminen kestävään kehitykseen on sydämessämme, ja se ohjaa päivittäistä toimintaamme kohti entistä kestävämpää ja vastuullisempaa teollisuutta.

4. Yhteistyö ja kumppanuus

Uskomme, että vastuullinen liiketoiminta rakentuu yhteistyön, kansainvälisten ja kansallisten lakien sekä säännösten noudattamisen, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja ympäristövastuun varaan. Tämä sitoutuminen muodostaa toimintamme kivijalan ja ohjaa kaikkia kumppanuuksia, joita rakennamme.

Vastuullisuus yhteisenä matkana:Me Pro-Tot Oy:ssä uskomme, että vastuullisuus on yhteinen matka kohti kestävää tulevaisuutta. Toimimme alamme esimerkkinä, edistäen kestävää kehitystä ja innovaatioita kaikessa tekemisessämme. Kannustamme kumppaneitamme, toimittajiamme ja asiakkaitamme liittymään kanssamme tälle matkalle, yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Periaatteet yhteistyössä ja kumppanuuksissa:Yhteistyössämme ja kumppanuuksissamme korostamme kestävän kehityksen periaatteiden merkitystä. Vaadimme kaikilta toimittajiltamme ja kumppaneiltamme, että he noudattavat kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säännöksiä, mukaan lukien ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja ympäristövastuun ottaminen. Tämä ei ainoastaan vahvista liiketoimintamme eettistä perustaa, vaan myös edistää laajempia yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä tavoitteita.

Yhteistyöllä kohti kestävää kehitystä:Olemme aktiivisesti mukana yhteistyöhankkeissa, mitkä edistävät paikallista ja alueellista kehitystä, tukee innovaatioita ja vahvistaa yhteisöjen välistä yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet logo

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.